Star Wars x tokyobike special collaboration!

จักรยาน STAR WARS limited edition จากความร่วมมือสร้างสรรค์ของโตเกียวไบค์ และ ดีสนีย์ (ประเทศไทย) ถอดแบบมาจากตัวละครในเรื่อง Star Wars ลงมาสู่จักรยาน tokyobike